ნოტიფიკაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის თაობაზე

საქართველოში მომუშავე და ოკუპირებული რეგიონების მონახულების მსურველმა პირებმა საჭიროა შეავსონ ქვემდებარე ფორმა. სანოტიფიკაციო ფორმა არ აკისრებს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს რაიმე პასუხისმგებლობას და არ წარმოადგენს ოკუპირებული რეგიონების მონახულების ნებართვას. სანოტიფიკაციო ფორმა არის მხოლოდ ინფორმაციული ხასიათის. საერთაშორისო ჟურნალისტების მიერ მედიააკრედიტაციის მიღების მიზნით გთხოვთ დაუკავშირდეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან გადახვიდეთ ამ ბმულზე http://www.mfa.gov.ge


პერსონალური ინფორმაცია

დასაშვები ფაილები: ".jpg",".pdf,".rar"

დროის შუალედი

გადაუდებელ შემთხვევაში საკონტაქტო პირი

განსახორციელებელი პროექტი