სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო განვითარების ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ახორციელებენ საქმიანობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მთავრობასთან დადებული შეთანხმებების თანახმად

ზოგადი ინფორმაცია


ინფორმაცია განსახორციელებელი პროექტის შესახებ

დასაშვები ფაილები: ".jpg",".pdf,".rar"